Tevhid Kitap
Kategori :

Cezaevinden Sorular

Açıklama :

Silsile Tekfir Konusunda Usulünüz Nedir? sorusuna Halis Hoca (Ebu Hanzala) cezaevinden cevap veriyor.

 

Bir bütün olarak dinin tüm alanlarında usulümüz şudur:

 

Din; kitap, sünnet ve Resûl'ün (sav) terbiyesinde yetişen ashabın yoludur. Vahiy ve vahyin açıklaması olan sünnet bizim aslımızdır. Bu kaynaklarda apaçık yer alan hakikatler dinimizin aslıdır, özüdür. Apaçık yer almayan, ictihat ve yorumla tespit edilen kaideler ise yoruma ve tartışmaya açıktır.

 

Kur'an ve resûller tevhidi tüm açıklığıyla ortaya koymuştur. Buna göre tağutlaşmış/tağutlaştırılmış kimseler ve Allah'a (cc) şirk koşanlar kafirdir. Bu ismi onlara veren Allah'tır. Onlardan, onların şirkinden ve din edindikleri batıldan teberri etmek, İslam'dır.

 

İslam'a davet ve tekfir ile ilgili bazı ayetler:

 

"De ki: 'Ey Ehl-i Kitap! Gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım: Yalnızca Allah'a ibadet edelim, hiçbir şeyi O'na ortak koşmayalım, (Allah'ı bırakıp da) birbirimizi Allah'ın dışında rabler edinmeyelim.' Şayet yüz çevirirlerse deyin ki: 'Şahit olun ki biz Müslimlerdeniz/şirki terk ederek tevhidle Allah'a yönelen kullardanız.' " (3/Ali İmran, 64)

 

"Sizin için İbrahim'de ve onunla birlikte olan (müminlerde/resûllerde) güzel bir örneklik vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: 'Biz, sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden berîyiz/uzağız. Sizi tekfir ettik (üzerinde bulunduğunuz yolu ve sizi reddettik). Bizimle sizin aranızda, tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedî bir düşmanlık ve ebedî bir kin baş göstermiştir.' İbrahim'in babasına söylediği: 'Senin için Allah'tan bağışlanma dileyeceğim. (Ama) Allah'a karşı sana hiçbir faydam olmaz.' sözü müstesna. Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik ve dönüşümüz de yalnızca sanadır." (60/Mümtehine, 4)

 

"De ki: 'Ey Kâfirler! Ben, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.' " (109/Kafirûn Suresi)

 

Buna binaen, bir insan, Allah'a (cc) şirk ile tevhidin bir arada olacağına, İslam'da tekfir olmadığına, şirkten teberri etmeden İslam olunacağına, şirkin bir din olmadığına… inanırsa İslam'ı anlamamıştır, ona ilim üzere girmemiştir. Böyle bir insan Müslim değildir.

 

Kendisi Allah'a şirk koşmayan ve bu asılları kabul eden bir insan, muayyen bazı insanların tekfirinde şüpheye düşebilir, tevakkuf edebilir. Şu örneklerde olduğu gibi:

 

• Küfür amelini işlediği şeran subut bulmuş mudur?

• İkrah ve hata gibi küfre engel muteber bir durum var mıdır?

• Bu konu kapalı veya açık bir mesele midir?

• Yeni ortaya çıkan bu amel büyük şirke dahil midir?

 

Böyle bir şahısla konuşmalı durumunu anlamaya çalışmalıyız. Muayyen bir şahsı tekfir etmiyor oluşu neye dayanmaktadır? Tevhidi anlamamış olmasına mı, tekfirin engellerinden bir meseleyi yanlış anlamış olmasına mı? Şayet İslam'ı/tevhidi anlamamış ve şirk ile İslam'ın bir arada olacağına, şirkin İslam'dan ayrı batıl bir din olmadığına, şirkten teberri/tevbe etmeden İslam olunacağına inanıyorsa; bu, onun Müslim olmadığını gösterir.

 

Şayet tekfirin engellerinden birini yanlış anlamış, küfrün sübutunda ihtilaf etmiş, yaşanılan vakıayı tam anlamamışsa bu, onun hatalı olduğunu gösterir. Hatası, onu küfre düşüren bir bidat de olabilir küfre düşürmeyen bir bidat de olabilir. Bunu anlayacak olan konuya vakıf, delilleri iyi bilen, mütemekkin bir ilim adamıdır.

 

Bizim bu konuda usulümüz, teenniyle hareket etmek, aceleci davranmamaktır. Mümkünse muhatap şahıslarla görüşmek, onlara yazılı veya sözlü nasihat etmek ve ilim talebeleriyle durumu istişare etmek; tüm bu süreçlerin sonunda bir karara varmaktır.

 

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

00:01  Silsile tekfir konusunda usulünüz nedir?

00:08  Din; kitap, sünnet ve Resûl'ün (sav) terbiyesinde yetişen ashabın yoludur.

00:55  İslam'ı tarif eden Âl-i İmran 64. ayet

01:30  Mümtehine Suresi 4. ayet

02:23  Kafirlerden beraat suresi: Kafiriun suresi

02:51  İslam’da tekfirin olmadığına inanmak küfürdür

03:13  Muayyen bir kişinin tekfiri

04:38  Allah'a (cc) şirk koşan bir insan müşriktir.

05:41  Sorulara verilen cevaplarda farklılık

06:39  Müşrikleri tekfir etmeyen resûllerin yoluna muhalefet etmiştir.

07:44  Benden sonra, birbirinin boynunu vuran kâfirler olarak gerisin geriye dönmeyin
 

Cezaevinde olan Halis Hoca'mıza (Ebu Hanzala) soru sormak için videonun yorum kısmına yazabilir veyahut kendisine doğrudan mektup gönderebilirsiniz.

İletişim/Mail adresi: [email protected]
Ebu Hanzala Hoca'mızın mektup adresi: "Halis Bayancuk - Silivri Kapalı Cezaevi (9 No'lu) - Silivri / İSTANBUL"

Yorum yapabilmek için üye olmalısınız.
19:37
0:33
21:14
01.32
Cezaevinden Sorular
722 views   2020-06-18
05.15
21:14
23:22
Cezaevinden Sorular
2849 views   2020-08-25
31:08
Cezaevinden Sorular
668 views   2020-08-25
18:06
25:45
15:03
Cezaevinden Sorular
1743 views   2020-11-16
32:04